Đang truy cập: 4
Trong ngày: 4
Trong tuần: 841
Lượt truy cập: 2974934

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 570

27-10-2013 21:07

 

UBND TỈNH BẾN TRE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

Số :       /QĐ -CĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày    tháng   năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

          - Căn cứ Quyết định số 4702/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Bến Tre,

          - Căn cứ Công văn số 2196/BGD&ĐT-GDĐH ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo,

          - Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-CĐBT-TCCB ngày 08 tháng 06 năm 2010 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre,

          - Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1: Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: Gồm 12 ngành đào tạo.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

          Điều 2: Hàng năm, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa có trách nhiệm tổ chức rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội dung chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

          Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Ban biên tập website, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và các bộ phận liên quan có trách nhiệm đề xuất, điều chỉnh  nội dung, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng cam kết theo chuẩn đầu ra để xã hội giám sát.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như Điều 3;                                                                                                  

Lưu: VT, ĐT.                                                                                  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Thành Công

 

                                                                                      LỜI MỞ ĐẦU

 Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị chất lượng giáo dục Đại học toàn quốc tổ chức vào tháng 2/2008, nhằm mục tiêu chuẩn hóa chất lượng dạy và học thông qua việc đánh giá kết quả học tập của từng sinh viên, trường Cao đẳng Bến Tre công bố chuẩn đầu ra các ngành học bậc cao đẳng. Chuẩn đầu ra bao gồm các chuẩn về sức khỏe, thái độ, kiến thức, kỹ năng, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp. Các môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng để hướng đến việc đáp ứng chuẩn đầu ra này.

Nhà trường luôn ghi tâm trách nhiệm của mình – trách nhiệm đào tạo một thế hệ sinh viên đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Chuẩn đầu ra chính là cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo và khả năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


MỤC LỤC

 

-LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….…...…..1

-Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành cao đẳng…………………...……..2

1-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – mã ngành: 01……….…...3

2-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIẾNG ANH – mã ngành: 02………………...............7

3-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG – mã ngành: 03…..………...10

4-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – mã ngành: 04…………..12

5-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CNKT XÂY DỰNG– mã ngành: 05………………...14

6-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CN KỸ THUẬT Ô TÔ – mã ngành: 06………...…...16

7-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN – mã ngành: 07……………………..…...18

8-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – mã ngành: 08…..…...20

9-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CN CHẾ BIẾN THỦY SẢN – mã ngành: 09……….22

10-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN – mã ngành: 10…...…25

11-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH VIỆT NAM HỌC– mã ngành: 11……………….....27

12- CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG– mã ngành: 12……....32

13-CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC– mã ngành: 13……..….....34

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre màn hình led